نساجی طوس

نساجی طوس

پروژه ها

توضیحات:

باربر سه تنی ارتفاع ٢٥ متر
طراحی و توليد و اجرای خاص

پروژه های اخیر